Sculpture in landscape

en

Sculpture in landscape

Plotnikov Egor. Correlations. 2022, wood, acrylic. Ulovo, Vladimir district
Plotnikov Egor. Correlations. 2022, wood, acrylic. Ulovo, Vladimir district
Plotnikov Egor. Correlations. 2022, wood, acrylic. Ulovo, Vladimir district
Plotnikov Egor. Correlations. 2022, wood, acrylic. Ulovo, Vladimir district
Plotnikov Egor. Correlations. 2022, wood, acrylic. Ulovo, Vladimir district
Plotnikov Egor. Correlations. 2022, wood, acrylic. Ulovo, Vladimir district
Plotnikov Egor. Correlations. 2022, wood, acrylic. Ulovo, Vladimir district
Plotnikov Egor. Runner. 2020, sculpture. Nerl, Vladimir district
Plotnikov Egor. Runner. 2020, sculpture. Nerl, Vladimir district
Plotnikov Egor. Stream of river. 2019, sculpture-diptych. Nerl, Vladimir district
Plotnikov Egor. Stream of river. 2019, sculpture-diptych. Nerl, Vladimir district
Plotnikov Egor. Stream of river. 2019, sculpture-diptych. Nerl, Vladimir district
Plotnikov Egor. Stream of river. 2019, sculpture-diptych. Nerl, Vladimir district
Plotnikov Egor. Stream of river. 2019, sculpture-diptych. Nerl, Vladimir district
Plotnikov Egor. Stream of river. 2019, sculpture-diptych. Nerl, Vladimir district
Plotnikov Egor. Stream of river. 2019, sculpture-diptych. Nerl, Vladimir district
Plotnikov Egor. Stream of river. 2019, sculpture-diptych. Nerl, Vladimir district
Plotnikov Egor. Stream of river. 2019, sculpture-diptych. Nerl, Vladimir district
Plotnikov Egor. Stream of river. 2019, sculpture-diptych. Nerl, Vladimir district
Plotnikov Egor. Stream of river. 2019, sculpture-diptych. Nerl, Vladimir district
Plotnikov Egor. Stream of river. 2019, sculpture-diptych. Nerl, Vladimir district. @Andrey Popov
Plotnikov Egor. Stream of river. 2019, sculpture-diptych. Nerl, Vladimir district. @Andrey Popov
Plotnikov Egor. Stream of river. 2019, sculpture-diptych. Nerl, Vladimir district. @Andrey Popov
Plotnikov Egor. Stream of river. 2019, sculpture-diptych. Nerl, Vladimir district. @Andrey Popov
Plotnikov Egor. Stream of river. 2019, sculpture-diptych. Nerl, Vladimir district. @Andrey Popov